登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

不倒翁的博客

人生如梦,相识是缘。诚邀宾客,共建家园。

 
 
 

日志

 
 

《弟子规》拼音读本及注释  

2010-07-10 16:39:32|  分类: 传统文化 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
《弟子规》拼音读本及注释

dì    zǐ  guī

弟 子 规

zǒng xù

【总 叙】

dìzǐguī   shèngrénxùn  shǒuxiàotì   cìjǐnxìn

弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信

fànàizhòng  érqīnrén  yǒuyúlì   zéxuéwén

泛爱众 而亲仁 有余力 则学文

rù zé xiào

【入则孝】

fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn

父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒

fùmǔjiào xūjìngtīng fùmǔzé xūshùnchéng

父母教 须敬听 父母责 须顺承

dōngzéwēn xiàzéjìng chénzéxǐng hūnzédìng

冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定

chūbìgù  fǎnbìmiàn jūyǒucháng yèwúbiàn

出必告 反必面 居有常 业无变

shìsuīxiǎo wùshànwéi gǒushànwéi zǐdàokuī

事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏

wùsuīxiǎo wùsīcáng gǒusīcáng qīnxīnshāng

物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤

qīnsuǒhào lìwèijù qīnsuǒwù jǐnwèiqù

亲所好 力为具 亲所恶 谨为去

shēnyǒushāng yíqīnyōu déyǒushāng yíqīnxiū

身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞

qīnàiwǒ xiàohénán qīnzēngwǒ xiàofāngxián

亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤

qīnyǒuguò jiànshǐgēng yíwúsè róuwúshēng

亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声

jiànbúrù yuèfùjiàn hàoqìsuí tàwúyuàn

谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨

qīnyǒují yàoxiāncháng zhòuyèshì bùlíchuáng

亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床

sāngsānnián chángbēiyè jūchùbiàn jiǔròujué

丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝

sāngjìnlǐ jìjìnchéng shìsǐzhě rúshìshēng

丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生

chū  zé  tì

【出 则 弟】

xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng

兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中

cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn

财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯

huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu

或饮食 或坐走 长者先 幼者后

zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào

长呼人 即代叫 人不在 已即到

chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng

称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能

lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì

路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立

qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú

骑下马 乘下车 过犹待 百步余

zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò

长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐

zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí

尊长前 声要低 低不闻 却非宜

jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí

进必趋 退必迟 问起对 视勿移

shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng

事诸父 如事父 事诸兄 如事兄

jǐn

【谨】

zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí

朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时

chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu

晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手

guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè

冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切

zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì

置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽

yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā

衣贵洁 不贵华 上循分 下称家

duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé

对饮食 勿拣择 食适可 勿过则

niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu

年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑

bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng

步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬

wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì

勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀

huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng

缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱

zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén

执虚器 如执盈 入虚室 如有人

shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè

事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略

dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn

斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问

jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng

将入门 问孰存 将上堂 声必扬

rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng

人问谁 对以名 吾与我 不分明

yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu

用人物 须明求 倘不问 即为偷

jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán

借人物 及时还 后有急 借不难

xìn

【信】

fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān

凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉

huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo

话说多 不如少 惟其是 勿佞巧

jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī

奸巧语 秽污词 市井气 切戒之

jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán

见未真 勿轻言 知未的 勿轻传

shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò

事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错

fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū

凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊

bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn

彼说长 此说短 不关己 莫闲管

jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī

见人善 即思齐 纵去远 以渐跻

jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng

见人恶 即内省 有则改 无加警

wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì

唯德学 唯才艺 不如人 当自砺

ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī

若衣服 若饮食 不如人 勿生戚

wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè

闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却

wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn

闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲

wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè

无心非 名为错 有心非 名为恶

guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū

过能改 归于无 倘掩饰 增一辜

fàn ài zhòng

【泛 爱 众】

fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài

凡是人 皆须爱 天同覆 地同载

xìnggāozhě míngzìgāo rénsuǒzhòng fēimàogāo

行高者 名自高 人所重 非貌高

cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà

才大者 望自大 人所服 非言大

yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī

己有能 勿自私 人所能 勿轻訾

wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn

勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新

rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo

人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰

rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō

人有短 切莫揭 人有私 切莫说

dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn

道人善 即是善 人知之 愈思勉

yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò

扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作

shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī

善相劝 德皆建 过不规 道两亏

fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo

凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少

jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ

将加人 先问己 己不欲 即速已

ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng

恩欲报 怨欲忘 抱怨短 报恩长

dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān

待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽

shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán

势服人 心不然 理服人 方无言

qīn rén

【亲 仁】

tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī

同是人 类不齐 流俗众 仁者希

guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi

果仁者 人多畏 言不讳 色不媚

néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo

能亲仁 无限好 德日进 过日少

bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài

不亲仁 无限害 小人进 百事坏

yú lì xué wén

【 余力学文】

búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén

不力行 但学文 长浮华 成何人

dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn

但力行 不学文 任己见 昧理真

dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào

读书法 有三到 心眼口 信皆要

fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ

方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起

kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng

宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通

xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì

心有疑 随札记 就人问 求确义

fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng

房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正

mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng

墨磨偏 心不端 字不敬 心先病

lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù

列典籍 有定处 读看毕 还原处

suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī

虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之

fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì

非圣书 屏勿视 敝聪明 坏心志

wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì

勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致

部分读音注释:

 ◇「首孝弟 次谨信」:「弟」读音tì,通「悌」;

 ◇「出必告 反必面」:「告」读音ɡù为古音,今音ɡào;

 ◇「对尊长 勿见能」:「见」读音xiàn,通「现」;

 ◇「骑下马 乘下车」:「车」读音jū为古音,今音chē;

 ◇「老易至 惜此时」:「惜」读音xī,另有读音xí;

 ◇「便溺回 辄净手」:「溺」读音niào,通「尿」,指小便;

 ◇「上循分 下称家」:「分」读音fèn,指身份;「称」读音chèn,意为相称;

 ◇「勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀」:「阈」读音yù第四声,意为门槛;「跛倚」读音bǒ yǐ,「跛」是指一只脚斜站着;「跛倚」是指身子歪曲斜倚;「箕踞」读音jī jù,是指坐着时双脚展开像簸箕或是虎踞的样子;「摇髀」,是指抖腿或摇臀,「髀」读音bì,指大腿;

 ◇「人问谁 对以名」:「谁」读音shuí,另有读音shéi;

 ◇「知未的 勿轻传」:「的」读音dì第四声,意为真实、确实;

 ◇「勿急疾 勿模糊」:「糊」hū ,另有读音hú、hu;

 ◇「纵去远 以渐跻」:「跻」读音jī,意为上升;

 ◇「行高者 名自高」:「行」读音为xìnɡ第四声,意为德行;

 ◇「人所能 勿轻訾」:「訾」读音为zī第一声,意为口毁;

 ◇「非圣书 屏勿视」:「屏」读音bǐnɡ,通「摒」,意为放弃,除去;

 ◇「圣与贤 可驯致」:「驯」读音xún第二声,意为逐渐。


点击进入我的日志分享更多精彩

◆阅人36术目录◆ ◆命理闲侃目录◆ ◆风水闲侃目录◆ ◆手相闲侃目录◆
◆面相闲侃目录◆ ◆四柱八字目录◆ ◆易经闲侃目录◆ ◆名医故事目录◆
◆鬼神闲侃目录◆ ◆医学图谱目录◆ ◆五行蔬菜汤目录◆ ◆医学知识目录◆
◆中医保健目录◆ ◆疾病自测目录◆ ◆养生讲座目录◆ ◆健康讲座目录◆
◆健康之路目录◆ ◆健康常识目录◆ ◆健康闲谈目录◆ ◆人生闲侃目录◆
◆百病之源目录◆ ◆人体使用手册◆ ◆男性健康目录◆ ◆女性健康目录◆
◆漫谈三高目录◆ ◆口臭防治目录◆ ◆饮食宜忌目录◆ ◆饮食防毒目录◆
◆饮食排毒目录◆ ◆饮食养生目录◆ ◆饮食健康目录◆ ◆饮水健康目录◆
◆减肥美容目录◆ ◆防癌食物目录◆ ◆催眠知识目录◆ ◆心理漫谈目录◆
◆百果食疗目录◆ ◆百蔬食疗目录◆ ◆偏方秘术目录◆ ◆野菜食疗目录◆
◆豆类食疗目录◆ ◆漫谈茶疗目录◆ ◆动物食疗目录◆ ◆虫类食疗目录◆
◆百草食疗目录◆ ◆中药故事目录◆ ◆弟子规目录◆ ◆视频下载目录◆
◆行善改命目录◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆

此页内容经常在更新中,欢迎喜欢的朋友使用“引用”


《弟子规》拼音读本及注释 - 不倒翁 - 不倒翁的博客回首页

  评论这张
 
阅读(740)| 评论(0)

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018